Gmina Kłobuck dla Ukrainy

Opis projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku od dnia 1 styczeń 2023 r. do dnia 30 czerwiec 2023 r. realizuje projekt pn. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Kłobuck.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Kłobuck, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej w okresie do czerwca 2023 r.

Usługi społeczne z zakresu wsparcia rodziny obejmują następujące działania:

 1. asystent integracyjny – jego głównym zadaniem jest przygotowawnie ścieżki społecznej dla dorosłych uczestników projektu oraz – przede wszystkim – udzielanie szeroko rozumianego wsparcia w kontaktach z instytucjami i w radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego;
 2. tłumacz języka ukraińskiego/rosyjskiego – tylko sprawna komunikacja pozwoli osiągać założone cele szybko, klarownie oraz bez zbędnych przeszkód;
 3. fachowa pomoc specjalistyczna – pomoc prawna, pomoc psychologiczna/psychoterapeutyczna oraz pomoc psychiatryczna dla obywateli Ukrainy;
 4. nauka języka polskiego dla dorosłych –  umożliwienie nauki języka polskiego przez obywateli Ukrainy jest kluczowym elementem do szybkiej integracji społecznej oraz zawodowej uchodźców;
 5. warsztaty związne z poznawaniem kultury, obyczajów oraz tradycji polskich –  zajęcia związane z poznawaniem kultury, obyczajów oraz tradycji polskich to z kolei odpowiedź na kulturową asymilację obywateli Ukrainy;
 6. warsztaty i zajęcia integracyjne dla dzieci, rodziców i nauczycieli – integracja cudzoziemców w szkole jest złożonym i długotrwałym procesem, w który w równym stopniu zaangażowani powinni być zarówno nauczyciele, rodzice jak i dzieci. Działaniami wspierającymi ten proces są warsztaty i zajęcia integracyjne przeznaczone zarówno dla dzieci, ich rodziców jak i nauczycieli;
 7. wycieczka do Krakowa – mająca charakter uzupełniający w stosunku do pozostałych usług. Cele wycieczki: integracja, kształtowanie zasad współżycia w grupie, asymilizacja, wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie.

Całkowita wartość projektu wynosi 108 688,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 92 384,80 zł.

Więcej informacji na temat projektu, w tym pomoc w wypełnianiu Deklaracji uczestnictwa:

Опис проекту

Гмінний центр соціальної допомоги в Клобуцьку з 1 січня 2023 року по 30 червня 2023 року реалізує проект під назвою Соціальні служби для зменшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України – гміна Клобуцьк.

Проект співфінансується Європейським соціальним фондом у рамках Регіональної операційної програми Силезського воєводства на 2014-2020 роки, Пріоритет IX. Соціальна інтеграція, Захід 9.2. Доступні та ефективні соціальні та медичні послуги, Підзахід 9.2.10. Соціальні послуги для пом’якшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України – позачергова процедура.

Основною метою проекту є покращення функціонування сімей, які постраждали від наслідків міграційної кризи, пов’язаної з війною в Україні, які проживають у ґміні Клобуцьк, шляхом запровадження послуг підтримки сімей, що є результатом індивідуальних потреб, з урахуванням специфіка цільової групи в період до червня 2023 року.

Соціальні послуги у сфері супроводу сім'ї включають такі види діяльності:

 1. помічник з інтеграції – його основне завдання – підготувати соціальний шлях для дорослих учасників проекту та – перш за все – забезпечити широку підтримку в контактах з інституціями та в подоланні труднощів повсякденного життя;
 2. Український/російський перекладач – лише ефективне спілкування дозволить швидко, чітко та без зайвих перешкод досягати поставлених цілей;
 3. професійна спеціалізована допомога – правова допомога, психологічна/психотерапевтична допомога та психіатрична допомога громадянам України;
 4. вивчення польської мови для дорослих – надання можливості громадянам України вивчати польську мову є ключовим елементом швидкої соціальної та професійної інтеграції біженців;
 5. семінари, пов’язані з вивченням польської культури, звичаїв і традицій – заняття, пов’язані з вивченням польської культури, звичаїв і традицій, є, у свою чергу, відповіддю на культурну асиміляцію громадян України;
 6. семінари та інтеграційні заходи для дітей, батьків та вчителів - інтеграція іноземців у школі є складним і довгостроковим процесом, до якого мають однаково залучатися вчителі, батьки та діти. Заходи, що підтримують цей процес, це семінари та інтеграційні заходи для дітей, їхніх батьків та вчителів;
 7. поїздка до Кракова - додаткова до інших послуг. Цілі подорожі: інтеграція, формування правил співіснування в групі, асиміляція, збагачення знань про навколишній світ.

Загальна вартість проекту становить 108 688,00 злотих, у тому числі запитане співфінансування 92 384,80 злотих.

Більше інформації про проект, включаючи допомогу в заповненні Декларації про участь:

асистент інтеграції Рената Мишка – тел.: 34 37 35 108, e-mail: rmyszka@gopsklobuck.pl
асистент інтеграції Ілона Теленга – тел.: 34 37 35 106, e-mail: itelenga@gopsklobuck.pl

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.