Warunki naturalne

Klimat

Klimat Gminy Kłobuck, podobnie jak całej Polski, jest przejściowy, kontynentalno – morski, kształtowany na przemian przez masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji. Rejon gminy należy do cieplejszych w Polsce i charakteryzuje się: przewagą wpływów oceanicznych, słabym wpływem wyżyn oraz wzniesień na kształtowanie pogody, przeciętnymi w skali kraju amplitudami temperatur, wczesną wiosną, długim ciepłym latem, przeciętnie długą zimą z licznymi dniami z pogodą przymrozkową bardzo chłodną oraz malejącymi opadami w kierunku centrum kraju.

Gleby

Wytworzenie się określonych profilów glebowych oraz ich przydatność rolnicza pozostaje w ścisłym związku z budową geologiczną i morfologią danego obszaru. Natomiast skład mineralny i właściwości gleb są uzależnione przede wszystkim od rodzaju skały macierzystej, panującego klimatu i występującej szaty roślinnej. Na terenie gminy Kłobuck występują następujące typy gleb:

 • gleby bielicowe;
 • gleby rdzawe;
 • gleby płowe;
 • gleby brunatne;
 • czarne ziemie;
 • gleby bagienne (organiczne);
 • mady;
 • gleby glejowe i pseudoglejowe;
 • rędziny.

Na terenie gminy Kłobuck gleby o najwyższych właściwościach dla rolnictwa wytworzyły się głównie na rędzinach brunatnych, glebach brunatnych oraz fragmentarycznie na bielicach wytworzonych na piaskach gliniastych. Gleby te znajdują się najczęściej na stokach w części przywierzchołkowej płaskich wzgórz wapiennych, gdzie duża zawartość węglanu wapnia umożliwiła wytworzenie się znacznej warstwy próchnicy. Zdecydowanie więcej jest gleb wytworzonych z utworów organicznych. Są to gleby zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie rzek (na terenach zalewowych) i wytworzone są jako łąki. Obecnie część z tych gleb ze względu na trudności w ich uprawie (tereny podmokłe) pozostaje w formie ugoru.

Na kształtowanie się rolniczej przydatności gleb poza rzeźbą terenu i klimatu mają również duży wpływ czynniki glebowe takie jak: skład mechaniczny, miąższość poziomu próchnicznego oraz głębokość występowania szkieletu.

Geomorfologia

Rejon Gminy Kłobuck jest obszarem zróżnicowanym morfologicznie. W południowo – wschodniej części gminy charakteryzuje się występowaniem bardzo urozmaiconej rzeźby polodowcowej. Tworzy ją szereg morenowych pagórów wznoszących się na wysokość 240 – 260 m n.p.m., rozciętych licznymi obniżeniami. Towarzyszą im liczne wyniesienia zbudowane z wapieni górnojurajskich, miejscami o charakterze ostańców jak np.: w rejonie Białej. Północną część gminy natomiast stanowi płaska, wyrównana powierzchnia, położona na wysokości 215 – 220 m n.p.m. pocięta wąskimi dolinami rzek: Białej Okszy i Czarnej Okszy.

Lasy

Gmina Kłobuck charakteryzuje się znacznym zalesieniem. Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 4236 ha1 i stanowią 32,48 % powierzchni gminy. Same lasy zajmują powierzchnię 3444 ha, co stanowi 26,41 % powierzchni gminy. Rozmieszczenie terenów leśnych jest nierównomierne. Można tutaj wydzielić trzy główne kompleksy:

 • południowo – zachodnia część gminy (rejon rezerwatu „Dębowa Góra” oraz na południe od wsi 
  Rybno);
 • północna część gminy (na północ od Kłobucka – Zagórze);
 • północno – wschodnia część gminy (największy zwarty kompleks leśny na wschód od wsi Łobodno i na północ od wsi Kamyk i Nowa Wieś).

Najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna i dąb. Te dwa gatunki drzew stanowią blisko 93 % wszystkich gatunków panujących na terenie gminy. Gatunkami uzupełniającymi są przede wszystkim: modrzew, jodła, świerk, buk, brzoza, olsza. Najcenniejsze kompleksy leśne porastają obszar rezerwatu przyrody „Dębowa Góra”. Drzewostan rezerwatu składa się głównie z dębu szypułkowego, który osiąga wiek 150 – 200 lat i znaczne rozmiary.

Lasy i grunty leśne znajdują się pod zarządem Nadleśnictwa Kłobuck (3187 ha) oraz Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego, a także w rękach prywatnych.

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.