Ogłoszenie

BURMISTRZ KŁOBUCKA OGŁASZA I ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ niżej wymienionej nieruchomości

BURMISTRZ KŁOBUCKA OGŁASZA I ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ niżej wymienionej nieruchomości

1.Nieruchomość będąca przedmiotem rokowań stanowi własność Gminy Kłobuck, położona jest w miejscowości Libidza przy ul. Pokrzyńskiego 80, oznaczona w  ewid.  gruntów jako działka nr 291/1 obręb Libidza a jej powierzchnia wynosi 0,0552 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie – IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ2C/00001313/3.
2.Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym, ze strychem gospodarczym. Budynek pochodzi z roku 1937, wybudowany jest z kamienia
i cegły, pokryty eternitem, o  pow. zabudowy 103 m2 oraz pow. użytkowej 72,80 m2. Kształt działki jest nieregularny, z dużym spadkiem w kierunku drogi publicznej (drogi asfaltowej).
W sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia w postaci sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej.
3.Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck działka nr 291/1 obręb Libidza znajduje się w obszarze terenu oznaczonego symbolem MNR – teren zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zagrodowej.
4.Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona długami ani zobowiązaniami na rzecz osób  trzecich.
5.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).     
6.Wysokość zaliczki wynosi: 10.000,00 zł
7.Cena nabycia nie obejmuje okazania granic nieruchomości.
8.W celu sprzedaży nieruchomości prowadzone były następujące przetargi:
I przetarg ustny nieograniczony organizowany w dniu 23 sierpnia 2023 r.  zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych nabywców.
II przetarg ustny nieograniczony organizowany w  dniu 8 listopada 2023 r. zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych nabywców.
III przetarg ustny nieograniczony organizowany w  dniu 17 stycznia 2024 r. zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych nabywców.
IV przetarg ustny nieograniczony organizowany w  dniu 27 marca 2024 r. zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych nabywców.


I rokowania odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6  w sali sesyjnej dnia 16.07.2024 r. o godz. 1000.
Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest:
1.wpłata zaliczki, tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy;
2.złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w rokowaniach.

Zaliczkę w wysokości 10.000,00 zł należy wpłacić do dnia 12.07.2024 r.  na rachunek Urzędu Miejskiego w Kłobucku Nr 55 8248 0002 1000 0000 0361 0004 w Banku Spółdzielczym
w Kłobucku (tytuł wpłaty zaliczki winien jednoznacznie wskazywać uczestnika rokowań).
Za datę wpłacenia zaliczki uważa się dzień wpływu wymaganej kwoty na wyżej wskazane konto.

Zaliczka wpłacona przez osobę, która rokowania wygra zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie  później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty aktu notarialnego, opłat sądowych, skarbowych i innych należności publicznoprawnych ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Uczestnicy rokowań biorą w nich udział osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań. W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 1 m-c przed dniem złożenia zgłoszenia wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania. Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przeprowadzającej rokowania dokument stwierdzający ich tożsamość. Komisja przeprowadzająca rokowania ma prawo zakończyć rokowania bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 12.07.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Kłobucku – Sekretariat nr 25.

Koperta winna być zamknięta i opatrzona napisem: ,,I Rokowania - sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Libidzy przy ul. Pokrzyńskiego 80”. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1)imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2)datę sporządzenia zgłoszenia;
3)oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4)proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób zapłaty;
5)własnoręczny podpis.

Ustalona w drodze rokowań cena nabycia nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z rokowań, że:
1)wiadomym jest mu fakt, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,
2)zapoznał się z przedmiotem rokowań i przyjmuje go bez zastrzeżeń,
3)wiadomym jest mu fakt, że okazanie granic nabywanej nieruchomości przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wyłączne życzenie i koszt nabywcy,
4)nie będzie występować z żadnym roszczeniem wobec Gminy Kłobuck z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości,
5)nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do wyglądu i stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.
Wyżej wymienione oświadczenie nabywcy złożone zostanie również w umowie kupna-sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.
Szczegółowe informacje, w tym dotyczące nieruchomości, ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, przy ul. 11 Listopada 6 lub pod nr telefonu tel. 34 3100180, 34 3100184 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 800 – 1400, (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).
Informację o ogłoszeniu rokowań zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Libidza, a także publikuje na stronach internetowych: www.gminaklobuck.pl oraz bip.gminaklobuck.pl.
Burmistrz Kłobucka zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Burmistrz Kłobucka zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z ważnych powodów o czym poinformuje z podaniem przyczyny tego odwołania.

Udział w rokowaniach wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Kłobuck można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kłobuck.

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.